Jak dołączyć

Stosownie do postanowień Statutu Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek.

O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego.
Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

Wzór deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia: