Statut

STATUT

„STOWARZYSZENIA MULTIAGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH”

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę:

STOWARZYSZENIE MULTIAGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH” – zwane dalej Stowarzyszeniem.

2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Tarnowie.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz niniejszego statutu.

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§ 4

 1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.
 2. Wzór pieczęci oraz znaku graficznego (logo) zatwierdza Walne Zgromadzenie Członków.
 3. Regulamin przyznawania i noszenia odznaki oraz jej wzór zatwierdza Walne Zgromadzenie Członków.

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna w zakresie:

 1. Rozwijania współpracy oraz tworzenia forum wymiany wiedzy pomiędzy członkami Stowarzyszenia.
 2. Reprezentacji, opieki prawnej i pomocy członkom Stowarzyszenia w sporach z klientami i innymi podmiotami.
 3. Dbałości o wysoki poziom usług wykonywanych przez pośredników
 4. Ochrony interesów członków Stowarzyszenia.
 5. Reprezentacji członków Stowarzyszenia w relacjach z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi
 6. Promocji i propagowania korzystania z usług członków Stowarzyszenia – kreowanie wizerunku pośrednika jako profesji – odrębnej grupy zawodowej
 7. Współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi i instytucjami pokrewnymi w celu propagowania i rozpowszechniania wiedzy na temat ubezpieczeń.
 8. Kształtowania i propagowania zasad etyki w działalności pośrednictwa i doradztwa ubezpieczeniowego.
 9. Podnoszenia kwalifikacji merytorycznych członków Stowarzyszenia i innych osób
 10. Pomocy charytatywnej w szczególnych potrzebach na rzecz osób ze środowiska ubezpieczeniowego
 11. Propagowania i promocji dbałości o zdrowie i ochrony zdrowia
 12. Pomocy realizowanej na rzecz osób z niepełnosprawnościami

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
 2. organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji;
 3. współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, w tym także zagranicznymi;
 4. prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej;
 5. organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych;
 6. prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.


Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 7

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających,

c) członków honorowych.

§ 8

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawione praw publicznych, związane z wykonywaniem czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego.

2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§ 9

1. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, wraz z pozytywną opinią dwóch członków Stowarzyszenia (w tym co najmniej jednego członka o stażu w Stowarzyszeniu dłuższym niż 5 lat) a ponadto:

a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,

b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon lub KRS.

2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie lub e-mailowo zainteresowanego.

3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania informacji o decyzji Zarządu.

§ 10

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:

a) uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Członków i brania udziału w głosowaniu,

b) wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,

c) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,

d) uczestniczenia w szkoleniach, spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

a) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,

c) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,

d) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 11

1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,

b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

c) likwidacji członka będącego osobą prawną,

d) wykluczenia.

2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 2 lata,

b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,

c) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,

d) działania na szkodę Stowarzyszenia.

3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie, e-mailowo lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie lub e-mailowo zainteresowanego.

4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) – c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.

5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 1 miesiąca od powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

§ 12

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.

§ 13

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zgromadzenie Członków za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

3. Walne Zgromadzenie Członków może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 11 ust. 2 lit. b – d.

§ 14

1. Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Godność tę Walne Zgromadzenie Członków może nadać osobie szczególnie zasłużonej w działalności na rzecz Stowarzyszenia, której postawa moralna i dotychczasowa działalność jest zgodna z celami i zasadami działalności Stowarzyszenia.

2. W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być nadana tylko jednej osobie.

3. Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych, z tym że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

4. Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 15

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym.

Rozdział IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 16

Organami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

§ 17

1. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym. Na wniosek co najmniej jednego członka Stowarzyszenia obecnego na Walnym Zgromadzeniu Członków zarządza się głosowanie tajne.

2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 5-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zgromadzeniu Członków odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

b) pisemnej rezygnacji,

c) odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zgromadzenie Członków dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zgromadzenie Członków postanowi inaczej.

§ 18

1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.

3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie.

§ 19

1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.

2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków przynajmniej na 14 dni przed jego terminem w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez członka Stowarzyszenia lub listem poleconym.

3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zgromadzenia Członków musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.

4. Do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

§ 20

1.Do kompetencji Walnego Zgromadzenie Członków w szczególności należy:

a) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,

b) uchwalenie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności minionej kadencji oraz Sprawozdania finansowego,

e) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,

f) wybór członków Zarządu,

g) wybór członków Komisji Rewizyjnej,

h) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,

i) nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

j) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

k) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,

l) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

2. Walne Zgromadzenie Członków pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zgromadzenie Członków zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

3. Walne Zgromadzenie Członków po otwarciu go przez Prezesa Zarządu wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

§ 21

1. Zarząd składa się z 2 do 9 członków. Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu powołuje Walne Zgromadzenie Członków.

2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes Zarządu lub wskazany członek Zarządu.

3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

§ 22

1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

a) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

c) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,

d) uchwalenie okresowych planów działania,

e) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

f) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 25 ust. 6,

g) uchwalanie regulaminu Biura.

h) ustalanie wysokości składki członkowskiej.

2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub upoważniony członek Zarządu.

5. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.

§ 23

1.Komisja Rewizyjna składa się z dwóch do trzech członków.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,

b) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

c) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

e) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członów.

4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
 4. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenie Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 5. zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:

a) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

6. Wybranie do składu Komisji Rewizyjnej osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

§ 24

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

Rozdział V

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

§ 25

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

a) składek członkowskich,

b) dotacji,

c) środków otrzymanych od sponsorów,

d) darowizn,

e) zapisów i spadków,

f) dochodów z majątku.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

6. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zgromadzenie Członków:

a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,

b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,

c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,

d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,

e) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 25.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość, oraz zaciąganie zobowiązań w wyniku których zadłużenie Stowarzyszenia przekroczy kwotę 50.000 zł

f) przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 26

1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:

a) członków Stowarzyszenia i jego organów,

b) pracowników Stowarzyszenia,

c) małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,

d) osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt a) – d), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 pkt a) – d) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt a) i b) oraz od osób, o których mowa w ust. 1 pkt c) i d).

§ 27

Do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia są upoważnieni: dwóch członków zarządu łącznie w tym Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 28

Statut może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zgromadzenie Członków na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 18 nie stosuje się.

§ 29

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 18 nie stosuje się.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zgromadzenie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.

3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.

Niniejszy Statut został uchwalony uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Multiagentów Ubezpieczeniowych w dniu 9 stycznia 2019 roku w Tarnowie.