Walne Zebranie – 24 marca 2017 r.

Walne Zebranie – 24 marca 2017 r.

Walne Zebranie – 24 marca 2017 r.

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Na mocy § 19 Statutu Stowarzyszenia Multiagentów Ubezpieczeniowych na podstawie uchwały Zarządu z dn. 3 marca 2017 r. zwołujemy Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Multiagentów Ubezpieczeniowych w dniu 24 marca 2017 roku o godzinie 17.30 w Restauracji Salton, ul. Serafińskich 2, 32-700 Bochnia. (PIERWSZY TERMIN):

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie przez Prezesa 

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i sekretarza Zgromadzenia

4. Prezentacja sprawozdania Zarządu z działalności

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego wraz z udzieleniem absolutorium Zarządowi

6. Dyskusja o planowanych działaniach i inicjatywach w roku 2017 r.

7. Wolne wnioski

8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków SMU


Walne Zgromadzenie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zgromadzenie zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

Na mocy § 19 Statutu Stowarzyszenia Multiagentów Ubezpieczeniowych na podstawie uchwały Zarządu z dn. 3 marca 2017 r. zwołujemy Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Multiagentów Ubezpieczeniowych w dniu 24 marca 2017 roku o godzinie 17.30 w Restauracji Salton, ul. Serafińskich 2, 32-700 Bochnia. (DRUGI TERMIN):

Proponowany porządek obrad wg pierwszego terminu Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Stowarzyszenia

Comments are closed.

Post navigation