Walne Zgromadzenie Członków

Walne Zgromadzenie Członków

Walne Zgromadzenie Członków

Na mocy § 19 Statutu Stowarzyszenia Multiagentów Ubezpieczeniowych na podstawie uchwały Zarządu z dn. 4 czerwca 2020 r. zwołujemy Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Multiagentów Ubezpieczeniowych w dniu 19 czerwca 2020 roku o godzinie 17.30 w Hotel i Restauracja Podzamcze,aleja Tarnowskich 75, 33-100 Tarnów. PIERWSZY TERMIN!

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie przez Prezesa
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i sekretarza Zgromadzenia
  3. Prezentacja sprawozdania Zarządu z działalności
  4. Prezentacja wniosków Komisji Rewizyjnej dotycząca udzielenia Zarządowi absolutorium
  5. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi wraz z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego
  6. Wolne Wnioski
  7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków SMU

Walne Zgromadzenie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zgromadzenie zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

Na mocy § 19 Statutu Stowarzyszenia Multiagentów Ubezpieczeniowych na podstawie uchwały Zarządu z dn. 26 lutego 2020 r. zwołujemy Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Multiagentów Ubezpieczeniowych w dniu 19 czerwca 2020 roku o godzinie 18.00 w Hotel i Restauracja Podzamcze,aleja Tarnowskich 75, 33-100 Tarnów. (DRUGI TERMIN):

Proponowany porządek obrad wg pierwszego terminu Walnego Zgromadzenia.

Comments are closed.

Post navigation

  Next Post :
Previous Post :